Akty prawne

Status prawny

Gminne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Działalność przedszkola regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy
  4. Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 ze zm.)
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (dz. U. Z 2018 r. Poz. 967 ze zm.)
  6. Statut Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle wraz ze zmianami z dnia 12 stycznia 2024 r.
  7. Roczny Plan Pracy

Autor:


Data ostatniej zmiany: