Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola – mgr Alina Zakrzewska

Wicedyrektor – mgr Irena Jabłońska

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora i Wicedyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Statucie Gminnego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Mysiadle.

Rada Rodziców

W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele poszczególnych oddziałów przedszkola, wybrani szkolnym na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku. Kompetencje Rady Rodziców określa art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082) oraz Statut Gminnego Przedszkola w Mysiadle z Oddziałami Integracyjnymi.

W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Wysokość dobrowolnej składki – zgodnie ze złożoną deklaracją.

Numer konta bankowego (Bank Millennium):

96 1160 2202 0000 0005 4324 6509

(w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której chodzi)


Autor:


Data ostatniej zmiany: