Opłaty

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.  Szczegółowe zasady odpłatności zawarte są w Statucie Przedszkola (Rozdział 4).


Autor:


Data ostatniej zmiany: