Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.30. Podstawa programowa realizowana jest w czasie godzin pracy przedszkola.

Praca jest organizowana odpowiednio do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole wspomaga rozwój i edukację dzieci, poprzez pełnienie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji pracy przedszkola” sporządzony przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Mazowieckie Kuratorium Oświaty i związki zawodowe oraz zatwierdzony przez Organ Prowadzący.


Autor:


Data ostatniej zmiany: